ស្កុតសំរាប់រុំ ឬ ភ្ជាប់ម៉ែកឈើជាមួយឧបករណ៍រុំ ឬភ្ជាប់ឧបករណ៍

$1.80

  • image
  • image
  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ
  • ទំហំ​ 1.1cm *30m.
  • ស្គុតសំរាប់រុំ ឬភ្ជាប់ម៉ែកឈើជាមួយឧបករណ៍រុំឬភ្ជាប់ម៉ែកឈើ