ម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅ កំលាំង26cc NIKATEC

$84.00

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅ កំលាំង26cc  NIKATEC

* ម៉ាក  AKZ-NCB350

* កម្លាំងម៉ាស៊ីន : 26 cc

* ប្រភេទម៉ាស៊ីន : សាំងលាយ(2ST)

* ល្បឿនជុំ : 6500 ជុំក្នុងមួយនាទី

* ទំហំផ្លែ : 303mm​​ (3.03តឹក)

*  មានការធានាចេញពីក្រុមហ៊ុន

* ធានាជួសជុលរយៈពេល 6 ខែ លើគ្រឿងបន្លាស់ និង ៣ឆ្នាំលើសេវាកម្ម