ម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំសាំងលាយបំពង់ធំ 41.5cc NIKATEC

$119.00

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំសាំងលាយបំពង់ធំ

* ម៉ាក ៖​ AKZ-NCS26L

* កម្លាំងម៉ាស៊ីន : 41.5 cc

* ប្រភេទម៉ាស៊ីន : សាំងលាយ

* ចំណុះ : 26 លីត្រ