កៅអីដាក់ក្នុងឡាន​​ CROWN

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

លេខកូដផលិតផល៖ LB308

- សមស្របសម្រាប់ទារកពី 9គីទ្បូ រហូតដល់ 18 គីទ្ស

- កៅអីទ្បានដាក់បែមុខទៅមុខ 

- ភ្ជាប់ជាមួយប្រដាប់ដាក់ដបទឹកដោះគោ

- អាចបត់បែនទម្រខ្នង

- មានខ្សែសុវត្ថិភាព 

* ពត៌មានផលិតផល

- បណ្តោយ ៖ 0.58ម៉ែត្រ(58cm)

- ទទឹង ៖ 0.45ម៉ែត្រ(45cm)

- កំពស់ ៖ 0.62ម៉ែត្រ(62cm)

- ទំនង់ ៖ 5គីទ្បូ