កៅអីដាក់ក្នុងឡាន​​ PLIKO (មានរបាការពារ)

$98.00

  • image
  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

លេខកូដផលិតផល៖ LB309

- សមស្របសម្រាប់ទារកទើបកើត រហូតដល់ 18 គីទ្ស

- កៅអិទ្បានដាក់បែមុខទៅមុខ 10គីទ្បូទ្បើង

- កៅអិទ្បានដាក់បែមុខទៅក្រោយ 10គីទ្បូចុះ

- ទ្រនាប់កៅអីអាចផ្លាស់ប្តូរបានពេលក្មេងធំ

- ផ្នែកកំពស់ និងទម្រខ្នងអាចប្រែប្រួលទៅតាមការលូតលាស់របស់ក្មេង

- មានខ្សែសុវត្ថិភាព 

* ពត៌មានផលិតផល

- បណ្តោយ ៖ 0.65 ម៉ែត្រ(65cm)

- ទទឹង ៖ 0.50 ម៉ែត្រ(50cm)

- កំពស់ ៖ 0.50  ម៉ែត្រ(50cm)

- ទំនង់ ៖ 4គីទ្បូ