ចង្ក្រង់ក្មេងរៀនដើរ BUMPY

$47.00

  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

លេខកូដផលិតផល៖ SC605

- សមស្របសម្រាប់កូនង៉ែតអាយុពី 6ខែ រហូតដល់ 15ខែ(ក្រោម12គីទ្បូ)

- មានបន្ទៈចុចភ្លេង

-កន្លែងអង្គុយអាចដោះបោកគក់បាន

- ងាយស្រួលបត់យកទុកដាក់

- កំពស់កូនង៉ែតឈរអាចតម្រូវតាមកំពស់កូនង៉ែតបាន

* ពត៌មានផលិតផល

- បណ្តោយ ៖ 0.64ម៉ែត្រ(64cm)

- ទទឹង ៖ 0.6ម៉ែត្រ(60cm)

- កំពស់ ៖ 0,57ម៉ែត្រ(57cm)

- ទំនង់ ៖ 4គីទ្បូ