ចង្ក្រង់ក្មេងដើរ​(រាងឡានការពារអិលមានភ្លេង)

$95.00

  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

លេខកូដផលិតផល៖ SC662

- សមស្របសម្រាប់កូនង៉ែតអាយុពី 6ខែ រហូតដល់ 15ខែ(ក្រោម11គីទ្បូ)

- ក​ន្លែងកូនង៉ែតឈរអាចតម្រូវតាមកំពស់កូនង៉ែតបាន

- ឧបករណ៍តន្រ្តី និងសំលេងដោះចេញបាន

- ភ្ជាប់មកជាមួយបន្ទៈការពាររអីល និងកាត់បន្ថយល្បឿនដើម្បីសុវត្ថិភាពកូនង៉ែត

- អាចបង្រួមអោយតូចសំរាប់យកតាមខ្លួនពេលធ្វើតំណើរ និងរក្សាទុកដាក់

* ពត៌មានផលិតផល

- បណ្តោយ ៖ 0.71ម៉ែត្រ(64cm)

- ទទឹង ៖ 0.62ម៉ែត្រ(60mm)

- កំពស់ ៖ 0,51ម៉ែត្រ(57cm)

- ទំនង់ ៖ 5,2គីទ្បូ