បូមសំបោរទារក​​ 31F910010

$2.00

  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក Pureen

-​ ម៉ូដែល៖​  31BBA003010

- ផលិតនៅប្រទេសថៃ

- បូមសំបោរទារក

-​ ទម្ងន់ 50g