ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ដីផ្ទៃរាប សាំងសុទ្ធ

$690.00

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក៖ NIKATEC

- ម៉ូដែល៖ AKM-H2PM13

- ផលិតផល៖ ជប៉ុន-ថៃ

- ប្រភេទ ៖ ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ដីផ្ទៃរាប

- កំលាំងម៉ាស៊ីន ៖ 5.5សេស

- ប្រភេទម៉ាស៊ីន ៖ សាំងសុទ្ធ

- កំលាំងបង្ហាប់ ៖ 85គីទ្បូ

- ទំហំជើងទំរ ៖ 0.54x0.42តឹក