ម៉ាស៊ីនកាត់បេតុង 3.5តឹក(មានធុងទឹក)

$709.00

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

*ម៉ាក ៖ NIKATEC

-​ ម៉ូដែល៖​   AKM-H6CC14

- ផលិតផល៖ ជប៉ុន-ថៃ

- ប្រភេទ៖  ម៉ាស៊ីនកាត់បេតុង

- កំលាំងម៉ាស៊ីន ៖ 5.5 សេស

- ប្រភេទម៉ាស៊ីន ៖ សាំងសុទ្ធ

- ទំហំផ្លែ ៖  3.5តឹក

- មានធុងទឹក

- មានការធានាចេញពីក្រុមហ៊ុន

* ធានាជួសជុលរយៈពេល 4 ខែ លើគ្រឿងប ន្លាស់ និង ៣ឆ្នាំលើសេវាកម្ម(មិនគិតឈ្នួលថ្លៃជួសជុលគិតតែថ្លៃគ្រឿងបន្លាស់)