ប្រអប់ដាក់គ្រឿងសំអាង FY-2043 មាន៤ថត

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក ៖ FOOYOO

- ម៉ូដែល ៖  FY-2043

- ផលិតផល៖  តៃវ៉ាន់

- ប្រភេទ៖ ប្រអប់ដាក់គ្រឿងសំអាង 

-វត្ថុធាតុដើម ៖ ផលិតចេញពីជ័រស្វិត ABS

- ពណ៍ ៖ សថ្លា

*ទំហំរូបរាងពិត 

-បណ្តោយ ៖ 23.8 cm(2.38តឹក)

-ទទឹង ៖ 13.5 cm(1.35តឹក)

-កំពស់ ៖ 18 cm(1.8តឹក)