ដង្កាប់មាត់សេកទំហំ 10″ ,12″

$0.00

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ដង្កាប់មាត់សេកទំហំ  10″ ,12″ 

* ម៉ាក : TOLSEN

-​ ​ ម៉ូដែល៖​      ទំហំ        ទំហំបើកមាត់បាន ​​   តម្លៃ

10329           10″      34mm                6.5$

10330          12″      44mm                 7.5$

-  ប្រភេទ៖  ដង្កាប់មាត់សេក

- លក្ខណៈពិសេស ៖ ផលិតពីដែក Crv រឹងនិងស្វិតល្អប្រើសំរាប់ការិទ្ធធ្ងន់ៗ