ផ្លែបិទក្រដាសខាត Tolsen​ ទំហំ 115mm(លី)

$2.00

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ផ្លែបិទក្រដាសខាត  Tolsen​  ទំហំ 125mm(លី) 

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖     ផ្លែបិទ

-​ ​ ម៉ូដែល៖​              ទំហំ           ​  ក្បាលចាប់                   ទំហំដងចាប់ផ្លែ               

-​ ​77261    125mm    M14x2           8mm