ឧបករណ៍សំរាប់វាស់ទឹក 3 ក្នុង​ 1(EC TDS Temperature ) មិនមានភ្លើងក្រោយ

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ឧបករណ៍សំរាប់វាស់ទឹក 3 ក្នុង​ 1(EC TDS Temperature ) មិនមានភ្លើងក្រោយ

-​ ម៉ូដែល៖ TPh01513A

  1-EC ( Electrical Conductivity) ៖ សារធាតុជីនៅក្នុងទឹក

  2-TDS (Total Dissolved Solids) ៖  សំរាប់វាស់ល្បាយកករលាយក្នុងទឹក

  3- សំរាប់វ៉ាស់ស៊ីតណ្ហភាព

** សំគាល់ ៖ សំរាប់ទឹកដែលយើងអាចញុំបាន

  0-40ppm          ៖   ទឹកបរិសុទ្ធ

  40-200ppm       ៖    ទឹកក្បាលរ៉ូប៊ីនី ឬ ទឹកចំរោះ

  200-360ppm     ៖    ទឹកសំរាប់លាងសំអាត

  លើសពី 360ppm ​ ៖     ទឹកដែលមានជាតិពុល

  លើសពី 1000ppm ៖    ទឹកដែលមានជាតិពុលខ្លាំងមិនអាចញុំបានទេ

 **ចំនុចពិសេស៖ សូមចុចលើ និមិត្តសញ្ញារូបវីដេអូ នៅលើរូបភាពធំខាងលើ ផ្នែកខាងក្រោមស្តាំ ដើម្បីពិនិត្យមើលភាពពិតជាក់ស្តែងនៃផលិតផល  ឬ

https://www.youtube.com/watch?v=qa1Sw_eEChQ