ឧបករណ៍ pH សំរាប់វាស់ទឹក

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ឧបករណ៍ pH សំរាប់វាស់ទឹក 

-​  ម៉ូដែល៖  PH-009(I)

-  ចន្លោះដែលអាចវាស់បាន ៖  0.0 ~ 14.0pH

-  ភាពត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់៖  ±0.1PH

-  ទំហំ៖    150mm×29mm×15mm(លី)

-  ទម្ងន់៖    51g

 **ចំនុចពិសេស៖ សូមចុចលើ និមិត្តសញ្ញារូបវីដេអូ នៅលើរូបភាពធំខាងលើ ផ្នែកខាងក្រោមស្តាំ ដើម្បីពិនិត្យមើលភាពពិតជាក់ស្តែងនៃផលិតផល  ឬ

https://www.youtube.com/watch?v=MOje6IXIsWY