ឧបករណ៍ pH សំរាប់វាស់ទឹក 2 ក្នុង 1 (pH & ℃)

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ឧបករណ៍ pH សំរាប់វាស់ទឹក 2 ក្នុង 1 (pH & ℃)

-​  ម៉ូដែល៖  PH-007

1-pH(សំរាប់វាស់ អាស៊ិត និងបាសនៅក្នុងទឹក)

2--សីតណ្ហភាពទឹក

-  ចន្លោះដែលអាចវាស់បាន ៖  0.0 ~ 14.0pH

-  ភាពត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់នៃកំរិតលំអៀង៖  ±0.02pHPH 

-  ទម្ងន់៖    99.5g

* លក្ខណៈពិសេស ៖ មានភ្លើងនៅពីក្រោយសំរាប់ងាយស្រួលមើល

 **ចំនុចពិសេស៖ សូមចុចលើ និមិត្តសញ្ញារូបវីដេអូ នៅលើរូបភាពធំខាងលើ ផ្នែកខាងក្រោមស្តាំ ដើម្បីពិនិត្យមើលភាពពិតជាក់ស្តែងនៃផលិតផល  ឬ

https://www.youtube.com/watch?v=htIKDK_g0LY