កន្រ្តៃកាត់សង្កសី Tolsen​

$5.75

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

កន្រ្តៃកាត់សង្កសី Tolsen​

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖  កន្រ្តៃ

-​ ​ ម៉ូដែល៖​  30030

* សមត្ថភាព៖

-  ទំហំ ៖  250mm(លី)  ឬ 2.5តឹក

-  លក្ខណៈពិសេស ៖ ល្អប្រើសំរាប់កាត់ដែក ឬ សង្កសី