ផ្លែមួល ​ក្បាលតផ្លែស្វាន 10mm(លី)

$1.25

  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ផ្លែមួល ​ក្បាលតផ្លែស្វាន 10mm(លី)

* ម៉ាក : TOLSEN

-​ ​ ម៉ូដែល៖       ​       ទំហំ            ប្រវែង                              

-​ ​ 79180             10mm    110mm