កង្ហាសាកថ្ម ទំហំ 12អ៊ីង 2ក្នុង1

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

- Brand : mawari 

- Model : F-56 

- Product : Made in Thailand ,but Japan corporate 

- Fan Function : 

1/ Have USB 

2/ Have Light