ដបស្នប់បាញ់ទឹក 2 លីត្រ

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ប្រភេទ ៖ ដបស្នប់បាញ់ទឹក 

ផលិតផល ៖ ថៃ 

ម៉ូឌែល ៖ ដបស្នប់បាញ់ទឹក 2 លីត្រ 

- គុណភាព : 

1/ សាច់ជ័រស្វិតល្អ ហើយ ក្រាស់ 

2/ ចំណុះ 2 លីត្រ 

3/ ក្បាលបាញ់ទឹក ស្ពាន់ 

4/ លក្ខណះទឹកសាច មាន 2 (ទឹកសាច នឹង ទឹកស្រួច)