ច្រាសម៉ូទ័រ(សរសៃតូច) 5 ក្នុង 1 TOLSEN

$4.50

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ច្រាសម៉ូទ័រ(សរសៃតូច) 5 ក្នុង 1 TOLSEN

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖  ច្រាសម៉ូទ័រ

-​ ​ ម៉ូដែល៖​   77552  

- ទំហំរូក្បាលចាប់ម៉ូទ័រ ៖ 6.35mm(លី)