ក្បាលបាញ់ទឺក 8 ​មុខងារ TOLSEN

$4.25

  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ក្បាលបាញ់ទឺក 8 ​មុខងារ TOLSEN

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖  ក្បាលបាញ់ទឺ

-​ ​ ម៉ូដែល៖​   57100 

-  លក្ខណៈពិសេស ៖ អាចបាញ់ទឺក 8 មុខងារ​ ក្នុង 01 (បាញ់លក្ខណៈផ្កាឈូក បាញ់សាច់ ​។ល។​ )