ផ្លែបិទក្រដាសខាត Tolsen​ ទំហំ 150mm(លី)

$3.00

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

 ផ្លែបិទក្រដាសខាត  Tolsen​ ទំហំ 150mm(លី) 

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖     ផ្លែបិទ

-​ ​ ម៉ូដែល៖​              ទំហំ            ​  ក្បាលចាប់                   ទំហំដងចាប់ផ្លែ              

-​ ​77261    150mm    M14x2          8mm