កុងតាក់ចុច 02 ជើង 01 SGT 10A250V

$1.13

  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក : SGT 

-​ ​ ម៉ូដែល៖​  LS-202M1

-  ផលិតផល៖ សង្ហបុរី

-  ប្រភេទ៖  កុងតាក់

** លក្ខណៈពិសេស ៖

-   អាចប្រើភ្លើងដល់ទៅ៖ 250V AC 50/60Hz

-   អាចប្រើចរន្តដល់ទៅ៖  10A max.ឬ 2500 watts max.