កុងតាក់ចុច​ 02 និង ព្រី 02 SGT 10A250V

$1.63

  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

កុងតាក់ចុច​ 02 និង ព្រី 02 SGT 10A250V

*  ម៉ាក៖​    SGT 

-​ ​ ម៉ូដែល៖​ LS-218PA

-  ផលិតផល៖ សង្ហបុរី

-  ប្រភេទ៖  ព្រី

** លក្ខណៈពិសេស ៖

-   អាចប្រើភ្លើងដល់ទៅ៖ 250V AC 50/60Hz

-   អាចប្រើចរន្តដល់ទៅ៖  10A max.ឬ 2500 watts max.