ព្រី 02 និង ព្រីទែ 01 SGT 10A250V

$2.00

  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ព្រី 02 និង ព្រីទែ 01  SGT 10A250V

* ម៉ាក : SGT 

-​ ​ ម៉ូដែល៖​    LS-223GT

-  ផលិតផល៖ សង្ហបុរី

-  ប្រភេទ៖  ព្រី

** លក្ខណៈពិសេស ៖

-   អាចប្រើភ្លើងដល់ទៅ៖ 250V AC 50/60Hz

-   អាចប្រើចរន្តដល់ទៅ៖  10A max.ឬ 2500 watts max.